Logo-Hervormde-Gemeente-Ichthus-Sleeuwijk

ANBI

Naam van de gemeente
Hervormde Gemeente Ichthus te Sleeuwijk is eenAi??Gemeente van bijzondere aard.

Fiscaal nummer
ai??i?? Hervormde Gemeente Ichthus: 820767943 (betreft kerkrentmeesters)
ai??i?? Diaconie van de Hervormde Gemeente Ichthus: 824118790

Contactgegevens
Hervormde Gemeente Ichthus
Rijksstraatweg 20
4254 XE Sleeuwijk
Telefoon: 0183-500430
ln.kj1527004265iwuee1527004265lssut1527004265hcidm1527004265rovre1527004265h@abi1527004265rcs1527004265

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente worden ambtsdragers gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Contactgegevens van het bestuur kunt uAi??hierAi??vinden.

Doelstelling gemeente
De Protestantse Kerk, waarvan de Hervormde Gemeente Ichthus onderdeel van is, verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiAi??n.
1 ai??i?? De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan IsraAi??l geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 ai??i?? Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 ai??i?? Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld middels een overeenkomst tussen de Hervormde Gemeente Nieuwendijk en de onze Hervormde Gemeente Ichthus te Sleeuwijk. De uitgangspunten zoals geregeld in de ai???Generale regeling rechtspositie predikantenai??i?? zijn gevolgd. De betaling aan de predikant vindt plaats via de landelijke kerk. Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiAi??le slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op deze website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuA?teit: de predikant of andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke en diaconale activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in de financiAi??le verantwoordingsoverzichten van de kerk(rentmeesters) en diaconie is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

FinanciAi??le verantwoording college van kerkrentmeesters

FinanciAi??le verantwoording Diaconie

Hervormde Gemeente Ichthus

De Hervormde Gemeente Ichthus Sleeuwijk bestaat sinds mei 2009.
Wij waren eerder actief als evangelisatie en houden naast de zondagse erediensten ook diensten op christelijke feest- en gedenkdagen, bid- en dankdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.
Verder organiseren we diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld Gezinsdiensten, Bijbelkring, Catechese.Ai??We proberen missionair in de wereld te staan en dienstbaar naar de naaste dichtbij en verder weg om te zien.

Kerkgebouw:

Oude Kerkje, Kerkeinde 31 te Sleeuwijk

 

Hervormde Gemeente Ichthus
Internetbureau: Twee Man Sterk